Algemene verkoopsvoorwaarden - General sales conditions


 1. Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins METAGAM. Behoudens anders vermeld, is de geldigheid van de offertes beperkt tot 1 maand vanaf de opmaakdatum van de offerte.
 2. Onze opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderend, en zijn in geen enkel geval bindend. Geen enkele aanspraak of schadevergoeding kan gevraagd worden bij laattijdige levering.
 3. Mondelinge of telefonische bestellingen zijn niet bindend voor METAGAM wat betreft een foutieve of onvolledige uitvoering. Deze verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de koper.
 4. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur.
 5. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de factuur vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 6. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluitende schriftelijke afspraak.
 7. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Eventuele taksen, belastingen of douanerechten zijn ten laste van de koper.
 8. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 9. In geval van vergissing, onder welke vorm dan ook, is de verantwoordelijkheid van METAGAM beperkt tot het hermaken van de bestelling.
 10. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar op de vervaldag, zoals vermeld op de factuurdatum.
 11. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risicoís vanaf de verzending. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5de kalenderdag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 12. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
 13. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 14. Indien de bestelling geplaatst wordt voor derden, of een andere firma, blijft de koper verantwoordelijk voor de betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn.
 15. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
 16. De gravures, sjablonen, stempels, gereedschappen, electronische bestanden en dergelijke, direct en indirect vereist voor de uitvoering van een bestelling, en eventueel door METAGAM in opdracht vervaardigd, blijven uitsluitend onze eigendom. Deze gereedschappen worden door METAGAM minstens 1 jaar bewaard na het laatste gerelateerde order. De aan de klant aangerekende kost is bijgevolg steeds een deelname in de gereedschapskost.